Aktualności

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) nałożyły na samorząd województwa realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych. W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, od 2 stycznia 2012 rozpoczęły działalność Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z Filiami w Pile oraz Lesznie.

Dane adresowe Ośrodków:
 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny,

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań 
pok. 211 tel. 61-856 73 45
e-mail: woapoznan@rops.poznan.pl

 
Filia Piła,  tel. 67-215 30 41
ul. Drygasa 29, 64-920 Piła
 
Filia Leszno,  tel. 65526 30 08
ul. Jana Pawła II 12,64-100 Leszno
 
 

Zadania Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego:
1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka; 2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
3) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione; 6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
12) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
13) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
14)prowadzenie działań promujących proces adopcji;
15) współpraca ze społecznością lokalną oraz innymi jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

 

Problematyka adopcji jest aktualnie jednym z priorytetowych zadań w obszarze polityki społecznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a wypracowana nowa koncepcja struktury organizacyjnej uwzględnia zapewnienie ciągłości realizowania procedur adopcyjnych przez specjalistów zatrudnionych w Wielkopolsce byłych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.