Obserwatorium Integracji Społecznej

Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach  projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” realizowanego w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Stworzenie Obserwatorium jest odpowiedzią na potrzebę identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem. OIS ma służyć nie tylko instytucjom i odbiorcom z poziomu regionalnego (wojewodom i podległym mu instytucjom, a także marszałkom i urzędowi marszałkowskiemu) i krajowym (administracja rządowa szczególnie ministerstwa pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia), ale głównie instytucjom z poziomu powiatowego i gminnego, czyli ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie i innym jednostkom organizacyjnym gminy i powiatu.

 

Działania OIS mają przyczynić się do:

 • monitorowania zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie,
 • gromadzenia danych nt. problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które będą mogły być wykorzystywane w opracowywaniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • poszukiwania rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
 • monitorowania działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji,
 • analizy skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej integracji,
 • zebrania i udostępnienia istniejących opracowań, raportów, danych dotyczących aktywnej integracji,
 • upowszechniania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
 • upowszechniania informacji nt. realizowanych w regionie projektach.

W związku z tym, Obserwatorium:

 • bada, monitoruje i analizuje zjawiska i problemy społeczne,
 • formułuje rekomendacje zmian w prowadzonych działaniach lub proponuje nowe działania, oraz
 • upowszechnia wyniki swojej działalności.

Obserwatorium ma przyczynić się nie tylko do oceny efektywności działań podejmowanych w ramach polityki społecznej, lecz również do podnoszenia efektywności i jakości działań ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej.

 

Konferencja "Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia"

19 listopada 2015 r. zapraszamy na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową.

Życie projektowe w ROPS

Zapraszamy do lektury!

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”

Główny Urząd Statystyczny zaprasza w dniach 11-12 czerwca 2015r.

OZPS- podsumowanie spotkań

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem ustaleń ze spotkań informacyjnych OZPS- edycja 2015.

Spotkanie informacyjne OZPS

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej-edycja 2015

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej edycja 2015

Udostępniamy projekt formularza OZPS 2015, objaśnień 2015 oraz podsumowanie najważniejszych zmian w tegorocznej edycji formularza.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok

OZPS za 2015 rok- formularz i objaśnienia

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej edycja 2015

Udostępniamy projekt formularza OZPS 2015, objaśnień 2015 oraz podsumowanie najważniejszych zmian w tegorocznej edycji formularza.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez Obserwatorium Integracji Społecznej

Już wkrótce u nas Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ oraz Obserwatorium Integracji Społecznej na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

Zapraszamy do składania ofert na realizację badania

„Obiektywna i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących województwo wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom wsparcia realizatorów polityki społecznej”

Już jest nowy numer ROPSerwatora

Marcowy numer ROPSerwatora

Podsumowanie spotkania dot. wypełniania sprawozdania OZPS za 2013 r.

Wraz z objaśnieniami dotyczącymi wypełniania narzędzia OZPS za 2013 r.

Raport OIS nt. ubóstwa w Wielkopolsce

Raport przedstawia problem ubóstwa w gminach Wielkopolski korzystając z trzech wskaźników: finansowego, warunków życia, sytuacji na rynku pracy.

Obserwatorium Integracji Społecznej - Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań


tel. 61 85 67 336, 61 8567 338
fax 618515635

www.rops.poznan.pl
www.ois.rops.poznan.pl

Zespół:

Karolina Szlachciak
karolina.szlachciak@rops.poznan.pl
 
Sylwia Szpyrka
sylwia.szpyrka@rops.poznan.pl


Marta Zaręba
marta.zareba@rops.poznan.pl