Projekt POKL Podnoszenie Kwalifikacji Kadr Pomocy i Integracji Społecznej w Wielkopolsce

 


 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w listopadzie 2013 roku po raz siódmy przystąpił do realizacji projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce. Projekt ma na celu podnoszenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji  osób pracujących zawodowo i woluntarystycznie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach  projektu przygotowane zostały szkolenia jedno i kilkuzjazdowe, kursy zawodowe, a także spotkania doradcze, seminaria, wizyty studyjne i warsztaty.
 
 
Wśród form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, które w roku 2014 będziemy mogli zaoferować pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa wielkopolskiego będą m.in.

szkolenia:

Trening Zastępowania Agresji ART.
Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej
Mediacje rodzinne
Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania
Komunikacja i skuteczne motywowanie klientów pomocy społecznej
Kurs samoobrony
Praca z osobą uzależnioną
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
Interwencja kryzysowa w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof
Stres i wypalenie zawodowe
Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia

 
Zorganizowane zostaną także:

spotkania doradcze
wizyty studyjne
warsztaty
seminaria

mające na celu aktywizowanie jednostek pomocy społecznej w zakresie aplikowania o środki z EFS w celu upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej świadczy także doradztwo indywidualne lub grupowe. Doradztwo świadczone jest  osobiście, pisemnie, telefonicznie, lub za pomocą internetu.

Planujemy również do realizacji

kursy zawodowe.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ma przekonanie, że i zdobyta w ramach projektu  Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce wiedza i umiejętności uczestników przełożą się na podejmowanie szerszych działań wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez instytucje pomocy społecznej usług.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej, na której na bieżąco będziemy informować Państwa o podejmowanych działaniach i zachęcać do aktywnego uczestnictwa.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 2013-2015

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie w latach 2013 - 2015.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kontrakt socjalny"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Kontrakt socjalny

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji pomocy społecznej na dwudniowe, bezpłatne szkolenie pt. „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska zapraszają na szkolenie "Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kodeks postępowania administracyjnego"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska zapraszają na szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego.

SPOTKANIA DORADCZE DLA ASYSTENTÓW RODZINY Z TERENU WIELKOPOLSKI

W dniach od 13.11.2014 do 02.12.2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kolejne w tym roku spotkania doradcze dla asystentów rodziny z terenu Wielkopolski. Łącznie odbyło się 5 spotkań doradczych (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, Piła), którymi objęto 100 asystentów rodziny. Tematem tego cyklu spotkań było „Praktyczne ujęcie asystentury rodziny – warsztatowa wymiana doświadczeń” a celem przede wszystkim doskonalenie warsztatu pracy asystentów rodziny oraz wymiana doświadczeń między praktykami zawodu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kurs samoobrony"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Prospera Consulting Renata Kaczyńska –Maciejowska zapraszają do udziału w szkoleniu Kurs samoobrony.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Interwencja kryzysowa w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. zapraszają na szkolenie Interwencja kryzysowa w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni zapraszają do udziału w szkoleniu: Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania

Doradztwo w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” świadczone jest na stałe przez trzech doradców oraz zewnętrznych specjalistów, w przypadku takiej potrzeby.

W szczególności obejmuje ono:

 • pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów systemowych OPS i PCPR,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie stosowania form aktywnej integracji w projektach systemowych,
 • pomoc we wdrażaniu metod i narzędzi pracy socjalnej oraz nowych sposobów aktywizowania klientów pomocy społecznej,
 • promowanie dobrych praktyk w obszarze pomocy społecznej i wykorzystania form aktywnej integracji,
 • wsparcie w organizowaniu partnerstw w realizacji projektów.

 

Odbiorcami doradztwa są ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu województwa wielkopolskiego.

Z doradztwa korzystać również mogą:

 • pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący działania w zakresie aktywnej integracji,
 • pracownicy publicznych służb zatrudnienia w zakresie podnoszenia kwalifikacji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zespołów interdyscyplinarnych,
 • przedstawiciele innych służb społecznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zespołów interdyscyplinarnych,
 • pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań.

 

Wsparcie udzielane jest indywidualnie lub grupowo w trakcie spotkań osobistych oraz pisemnie, telefonicznie
i przy wykorzystaniu Internetu.

 

Spotkania odbywają się:

 • w siedzibie danej instytucji,
 • w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
 • innymi miejscu ustalonym przez doradców oraz uczestników spotkania.

Doradcy dojeżdżają na miejsce spotkania na obszarze całego województwa wielkopolskiego.

 

Zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzenia forum internetowego, na którym można dzielić się spostrzeżeniami oraz zadawać pytanie.


Kontakt

 

Grzegorz Przymus
Doradca ds. rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji
Tel. 61 8567 330
 
Magdalena Wieczorek
Doradca ds. rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji
Tel. 61 8567 330
  
Karolina Szlachciak
Doradca ds. rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji
Tel. 61 8567 330
 

 

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Brak wpisów
Program Operacyjny Kapitał Ludzki służy realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. PO KL jest narzędziem  umożliwiającym  wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.
 
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.
 
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje się na wsparciu następujących obszarów: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.
 
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
 
 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
 • Wzrost spójności terytorialnej.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki są przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego są przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.
 
W ramach PO KL możliwa jest realizacja projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty mogą realizować wszystkie podmioty m.in.:
 
 • instytucje rynku pracy, 
 • instytucje szkoleniowe, 
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
 • przedsiębiorcy, 
 • instytucje otoczenia biznesu, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, 
 • inne podmioty.

 

Autor: Monika Ostrowska

Zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Serwis Informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 
Regionalny Ośrodek EFS w Poznaniu
 
Regionalny Ośrodek EFS w Kaliszu:
 
Regionalny Ośrodek EFS w Koninie:
 
Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie:
 
Regionalny Ośodek EFS w Pile:
 
Serwis Ośrodków Pomocy Społecznej
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 
 
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
Tel. 61 8567 300; fax 61 8515 635
 
DZIAŁ ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO
 
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 
Barbara Hałaburdzin
Koordynator projektu systemowego ROPS
Tel. 61 8567 314
 
Justyna Sobieska
Asystent ds. finansowo – rozliczeniowych projektu systemowego ROPS
Tel. 61 8567 341
 
SZKOLENIE KADR JEDNOSTEK POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 
Dorota King-Rak
Asystent ds. szkoleń
Tel. 61 8567 327
 
Agata Korczyńska
Asystent ds. szkoleń
tel. 61 8567 327
 
Kinga Kędziora
Asystent ds. szkoleń
Tel. 61 8567 333
 
SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA OPS I PCPR
 
Grzegorz Przymus
Doradca ds. rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji
Tel. 61 8567 330

 

Karolina Szlachciak
Doradca ds. rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji
Tel. 61 8567 330
 
Magdalena Wieczorek
Doradca ds. rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji
Tel. 61 8567 330
 
Studia podyplomowe oraz specjalizacja I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 

Wojciech Mól

Asystent ds. studiów

Tel. 61 8567 332