Świadczenia rodzinne

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

 

Od 1 maja 2004 roku osobom podejmującym legalne zatrudnienie w dowolnym kraju na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz od 1 kwietnia 2006 roku na terytorium Szwajcarii, przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenia rodzinne. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie przewidują zastąpienia systemów krajowych jednym systemem europejskim. Wszystkie kraje mają swobodę decydowania o tym, kto ma być objęty ubezpieczeniem na podstawie ich ustawodawstwa, jakich udziela się świadczeń i na jakich warunkach. Wspólne przepisy UE mają na celu ochronę Twoich praw w zakresie zabezpieczenia społecznego za granicą. 

 

 

Do kogo mają zastosowanie te przepisy? 

  • Do obywateli UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, którzy są lub byli ubezpieczeni w jednym z tych krajów, i do członków ich rodzin;
  • Do bezpaństwowców lub uchodźców mieszkających w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, którzy są lub byli ubezpieczeni w jednym z tych krajów, i do członków ich rodzin;
  • Do obywateli krajów nienależących do UE, legalnie mieszkających na terytorium UE, którzy przeprowadzają się między tymi krajami, i do członków ich rodzin.

Aby uzyskać świadczenie rodzinne w kraju, w którym przebywa członek rodziny, należy przede wszystkim złożyć wniosek w odpowiedniej instytucji zagranicznej wypłacającej świadczenia rodzinne. W tym celu należy skontaktować się z powyższą instytucją, aby pobrać druk wniosku oraz dowiedzieć się, jakie dokumenty powinny zostać dołączone do wniosku.

 

WYJEŻDŻASZ ZA GRANICĘ? NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIA?

POBIERZ NASZĄ ULOTKĘ.

Rozporządzenie 987/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Decyzja nr E1

Decyzja nr E 1 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną.

Decyzja nr H1

Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (EW) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Decyjza nr F1

Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2010r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiegi i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie 883/2004

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Decyzja 207

Rozporządzenie 574/72

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972r. dotyczące wykonywania Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.

Decyzja 201

Decyzja Komisji Administracyjnej nr 201 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 400).

Decyzja 142

Decyzja Komisji Administracyjnej nr 142 z dnia 13 lutego 1990r. dotycząca art. 73, 74 i 75 Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.

Zmiana w świadczeniach holenderskich!

Informacja dla pobierających zasiłek rodzinny za granicą.

Nowe formularze po 01.05.2010r.

Od dnia 01.05.2010 r. formularze z serii E 400 zostają zastąpione przez standardowe dokumenty elektroniczne (SED).

Zmiany w przepisach o koordynacji od 01.05.2010r.

W dniu 1 maja 2010 r. weszła w życie reforma sytemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a miejsce rozporządzeń 1408/71 i 574/72 w unijnym porządku prawnym zajęły odpowiednio rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Fundusz alimentacyjny po 01.05.2010r.

Od 1 maja 2010 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zmiana ta wynika z wejścia w życie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.