Wielkopolskie Ośrodki Adopcyjne

Misja Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego:

 

Dla dobra dziecka, odnajdujemy najlepszą Rodzinę

 

- te słowa towarzyszą naszym codziennym poczynaniom i są naszą myślą przewodnią. „Najlepsza rodzina” to taka, która w pełni otworzy się na dziecko i je zaakceptuje, zbuduje z nim prawdziwą, głęboką więź emocjonalną, zadba o zaspokojenie wszystkich jego potrzeb, stworzy odpowiednie warunki do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju, wykorzystując jego, często ograniczone możliwości. To rodzina, która da dziecku poczucie bezpieczeństwa i radość ze wspólnego przebywania.

Przyszłe rodziny adopcyjne często intuicyjnie pragną tego samego. My, podczas procesu kwalifikacyjnego, wyposażymy je w odpowiednie narzędzia oraz wskażemy właściwą drogę, by mogły to pragnienie zrealizować. Naszym głównym celem jest zatem przygotowanie kandydatów do pełnienia roli rodziców adopcyjnych. Chcielibyśmy uczynić to poprzez zapoznanie ich ze specyficznymi problemami przyjętego dziecka, kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uwrażliwienie na szczególne potrzeby dziecka przysposobionego, wynikające z trudnych doświadczeń, pomoc w rozeznaniu własnej motywacji i pracę nad jej wzmacnianiem oraz urealnienie oczekiwań związanych z adopcją. Mamy nadzieję, że każdej rodzinie przebyta „Droga do adopcji” (jak zatytułowałyśmy nasz cykl szkoleń) pozwoli na w pełni świadome podjęcie roli rodziny adopcyjnej, tak aby mogła stać się ona najlepszą rodziną dla dziecka, które z jakiegoś powodu nie może wzrastać w swoim środowisku pochodzenia.

Nasze działania nie ograniczają się jedynie do prowadzenia procedur adopcyjnych. Mamy świadomość, że jeśli tylko jest taka możliwość dziecko powinno pozostać w swojej rodzinie naturalnej. Naszym celem jest też zatem wspieranie rodziców biologicznych w uzdrowieniu ich sytuacji życiowej, w przezwyciężeniu trudności, które spowodowały rozważanie przekazania dziecka do adopcji. Jeśli jednak podejmą taką decyzję, towarzyszymy im w tym, udzielając pomocy zarówno psychologicznej, jak i prawnej. Biorąc pod uwagę sytuację wielu dzieci zgłaszanych do ośrodka adopcyjnego zawsze rozważamy, jakie rozwiązanie będzie najlepsze z punktu widzenia ich dobra.

Zdarza się, że tą „najlepszą rodziną” będzie rodzina zastępcza – ta w której dziecko już jest umieszczone i z którą jest związane emocjonalnie, albo też inna, która otworzy się na przyjęcie dziecka z specyficznymi trudnościami, gotowa będzie zaopiekować się licznym rodzeństwem czy w końcu da dziecku szansę na kontakt z rodziną biologiczną – niekoniecznie z rodzicami, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, ale z dziadkami czy rodzeństwem (więcej na ten temat w zakładce Rodzicielstwo zastępcze).

Jednym słowem - jakiekolwiek działania podejmujemy w naszej pracy zawsze w ich centrum znajduje się dziecko. Przekonanie, że każdy mały człowiek zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo, bezpieczny dom i kochających rodziców towarzyszy nam nieustannie. Antoni Kępiński pisał, że „brak ciepła w okresie dzieciństwa jest często powodem, że koloryt świata staje się ciemny”. My chcielibyśmy, żeby świat dzieci, których udziałem są różne trudne doświadczenia, znów nabrał jasnych barw, żeby mogły one cieszyć się z każdego dnia, z ufnością odnosić się do otaczającej ich rzeczywistości i z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo przecież, jak mówił Janusz Korczak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) nałożyły na samorząd województwa realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych. W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, od 2 stycznia 2012 rozpoczęły działalność Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z Filiami w Pile oraz Lesznie. Ponadto w Wielkopolsce działają 3 niepubliczne ośrodki adopcyjne: w Kaliszu, w Koninie i w Poznaniu.

Zadania Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego:

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 • dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 • współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 • gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
 • prowadzenie działań promujących proces adopcji;
 • współpraca ze społecznością lokalną oraz innymi jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

 

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) nałożyły na samorząd województwa realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych. W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, od 2 stycznia 2012 rozpoczęły działalność Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z Filiami w Pile oraz Lesznie.


Dane adresowe Ośrodków:

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Pile
A: ul. Drygasa 29, pok. 114,  64-920 Piła
T: 67 215 30 41  , 67 215 30 10
E: woapila@rops.poznan.pl
W:www.rops.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie
A: ul. Jana Pawła II  12 , 64-100 Leszno
T: 65 526 30 08
E: woaleszno@rops.poznan.pl
W: www.rops.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny
A: ul.Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
T: 61 856 73 45
E: woapoznan@rops.poznan.pl
W: www.rops.poznan.pl


Ponadto aktualnie w Wielkopolsce działają trzy niepubliczne ośrodki adopcyjne działające na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego:


Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Kaliszu
A: ul Skalmierzycka 10, 62 -800 Kalisz

T: OAO 62 757 21 06
T: TPD  62/ 757 45 99
E: tpd25@wp.pl
W: tpdkalisz.drl.pl  


Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Koninie  
A:  ul. Noskowskiego 1 A, pokój 250 62-510 KONIN
T:  63 242 34  71, kom. 665 451 414
E: tpdkonin@op.pl
W: http://www.tpd.konin.pl/Osrodek-Adopcyjny,22.html  


Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu
Towarzystwo Przywracania Rodziny 
A: ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań,
T: 061 834 10 42,