Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

Ruszyły konsultacje Uszczegółowienia WRPO 2014 +

Ruszyły konsultacje Uszczegółowienia WRPO 2014 +

Ruszyły konsultacje projekt Uszczegółowienia oraz kryteriów wyboru projektów WRPO 2014 +

Co nowego?

Ruszyły konsultacje Uszczegółowienia WRPO 2014 +

Ruszyły konsultacje projekt Uszczegółowienia oraz kryteriów wyboru projektów WRPO 2014 +

Kolejne gminy chwalą się działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami!

20 lutego br. odwiedziliśmy Gminy: Kleszczewo i Wągrowiec

Zmiana w składzie Kapituły konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"

W związku z wyborami samorządowymi 2014 r. ukonstytuował się nowy skład Sejmiku i Zarządu Woj. Wielkopolskiego, a co za tym idzie - także skład Kapituły konkursu.

zobacz wszystkie »

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska zapraszają na szkolenie "Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kodeks postępowania administracyjnego"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Prospera Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska zapraszają na szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego.

SPOTKANIA DORADCZE DLA ASYSTENTÓW RODZINY Z TERENU WIELKOPOLSKI

W dniach od 13.11.2014 do 02.12.2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kolejne w tym roku spotkania doradcze dla asystentów rodziny z terenu Wielkopolski. Łącznie odbyło się 5 spotkań doradczych (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, Piła), którymi objęto 100 asystentów rodziny. Tematem tego cyklu spotkań było „Praktyczne ujęcie asystentury rodziny – warsztatowa wymiana doświadczeń” a celem przede wszystkim doskonalenie warsztatu pracy asystentów rodziny oraz wymiana doświadczeń między praktykami zawodu.

zobacz wszystkie »

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. ROPS.X.3612/4/2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ROPS.X.3612/3/2015

Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego Postępowanie prowadzone w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: 1 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, POKL; 2 Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, POKL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 3 Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z POKL; 4 Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy Niepełnosprawni na rynku pracy, POKL Numer ogłoszenia: 22819 - 2015

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Część 1, Część 2- ROPS.X.3612/1/2015

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kontrakt socjalny” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego”

zobacz wszystkie »