Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Polecamy

Poszukujemy partnerów!!!

Poszukujemy partnerów!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza otwarty nabór na partnerów do realizacji...

Co nowego?

Poszukujemy partnerów!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza otwarty nabór na partnerów do realizacji projektów w obszarze usług społecznych i zdrowotnych.

Konferencja w Koninie

Problematyka społeczna regionu konińskiego w świetle badań studentów PWSZ w Koninie

Poszukiwane Spółdzielnie Socjalne!

Szukamy spółdzielni socjalnych, które chciałyby zareklamować swoje usługi w internecie!!

zobacz wszystkie »

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Kontrakt socjalny"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Kontrakt socjalny

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji pomocy społecznej na dwudniowe, bezpłatne szkolenie pt. „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Europejskich wraz z Instytutem Konsultantów Europejskich zapraszają na szkolenie Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej

zobacz wszystkie »

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej” ROPS.X.3612/7/2015

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z klientem długotrwale bezrobotnym”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. ROPS.X.3612/4/2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ROPS.X.3612/3/2015

Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego Postępowanie prowadzone w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: 1 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, POKL; 2 Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, POKL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 3 Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z POKL; 4 Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy Niepełnosprawni na rynku pracy, POKL Numer ogłoszenia: 22819 - 2015

zobacz wszystkie »